👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت درباره Health care Associated Infection عفونتهاي مرتبط با مراقبتهاي بهداشتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت درباره Health care Associated Infection عفونتهاي مرتبط با مراقبتهاي بهداشتی

این فایل حاوی 22 اسلاید درباره Health care Associated Infection عفونتهاي

مرتبط با مراقبتهاي بهداشتی می باشد

فایل شامل:

Definition

تعاریف عفونتهاي مرتبط با مراقبتهاي بهداشتی

عفونت دستگاه تنفسی تحتانی

عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، فارنژیت، لارنژیت، اپیگلوتیت

عفونت محل جراحی

عفونت سطحی برش جراحی

عفونت عمقی برش جراحی

Organ/Space SSI) عفونت ارگان یا فضاي خاص متعاقب عمل جراحی

و...........

قسمتی از فایل:

تعاریف عفونتهاي مرتبط با مراقبتهاي بهداشتی

VAE(Ventilator-Associated Event)

رویداد مرتبط با ونتیلاتور

VAE-VAC(Ventilator-Associated Condition)

وضعیت وابسته به ونتیلاتور

VAE-IVAC(Infection-related Ventilator-Associated Complication)

عوارض عفونت وابسته به ونتیلاتور

VAE-PVAP(Possible Ventilator-Associated Pneumonia)

پنومونی وابسته به ونتیلاتور محتمل

PNU(Pneumonia)

پنومونی

PNU1(Clinically Defined Pneumonia)

پنومونی بالینی

PNU2( Pneumonia with Specific Laboratory Findings)

پنومونی با یافته هاي آزمایشگاهی اختصاصی

PNU3( Pneumonia in Immunocompromised Patients)

پنومونی در بیماران با نقص ایمنی

Lower Respiratory System Infection, Other Than Pneumonia

عفونت دستگاه تنفسی تحتانی (غیر از پنومونی)

LUNG(Other infection of the lower respiratory tract)

سایرعفونت هاي دستگاه تنفسی تحتانی

و................

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی در سازمان پاورپوینت آلودگي صوتي و نويز در خودرو ها طرح توجيه و کارآفرینی پرورش گل و گياهان زينتي پاورپوینت در مورد آشنايی با پديده های غيرخطی تحقیق با موضوع شگفتی های زیست شناسی